Valberedning

Pärongården arbetar med en valberedning. Det är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. 

Det är föreningsstämman som utser valberedning. Ofta utses avgående styrelseledamöter att ingå i valberedningen då dessa besitter kunskap om vad styrelsearbetet innebär.

Den brukar bestå av tre personer, varav en är sammankallande. Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktionärer.

Valberedningen förbereder sig vanligen genom att fråga föreningens medlemmar om vilka som är intresserade av att åta sig ett styrelseuppdrag. Valberedningen arbetar sedan utifrån dessa kandidater och sätter samman en styrelse bestående av de namn de tror kan arbeta väl ihop och kan bidra med sina kunskaper.

Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sina egna ledamöter till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.
  

Valberedning för verksamhetsåret 2022/2023

Josefina Liljeberg, Grusåsgränd 167
Maria Melin, Grusåsgränd 140
Mikael Salo, Grusåsgränd 152

Kontakta Valberedningen om du intresserad av att gå med i kommande styrelse och/eller vill veta mer.
valberedningen @ parongarden . se