K-Märkning

Dalen har av riksantikvarieämbetet blivit K-märkt i gröna klassen. Detta medför att Plan och Bygglagen gäller för hela Dalen. För de boende på Pärongården betyder detta att begränsningar vad gäller förändringar av fasadernas utseende måste ske enligt Plan och Bygglagens paragrafer (se nedan). Styrelsen påminner att styrelsen ska kontaktas inför större renoveringar och att vissa åtgärder kräver styrelsens godkännande.

Stadsmuseet skriver om Dalen:

En stor del av Dalens koloniområde avröjdes och brändes 1968 och gav plats åt bostäder samt ett mindre sjukhus. År 1982 stod hela området färdigt och inflyttat. Ambitionerna var höga för att undvika den kritik som riktats mot rekordårens förortsbebyggelse. Området bebyggdes med tätt placerade, individuellt utformade och färgsatta hus i fyra våningar. Tanken var att skapa en stadsmässig miljö vilken kompenserats av stora, öppna och grönskande innergårdar

I korthet:
Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör man beakta följande:

 • Att större till- och påbyggnader undviks.
 • Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggsisoleringar undviks.
 • Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, fasadutsmyckningar m.m. bibehålls.
 • Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.
 • Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.
 • Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt värdefull inredning bevaras.
 • Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

PBL lagen innebär bland annat:

 • 10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).
 • 12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.
 • 13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.

  Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).