Vid ombyggnad

Renoveringsansökan

Tänk på att vid renovering och ombyggnation av lägenheten där planritning, husets stomme, vvs-anläggning, elanläggning, badrum och andra större renoveringar utförs så måste tillstånd ges av styrelsen.

Alla underhålls- och reparationsåtgärder skall vara fackmannamässigt utförda enligt gällande branschregler. Renovering regleras av Bostadsrättsföreningens stadgar.

Styrelsen beviljar åtgärder om de inte är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.

Naturligtvis sker renovering och ombyggnation alltid med hänsyn tagen till dina grannar och andra boende i föreningen. Sätt gärna upp en lapp med vad, när och hur dina grannar kan komma att påverkas.

Bortforsling av byggmaterial och byggavfall ansvarar medlem för, i de fall styrelsen måste vidta åtgärder debiteras den ansvarige medlemmen. 

Uppkommer skador på fastigheten på grund av byggnationen ansvarar medlemmen för återställning av dessa..

Ansökan om tillstånd görs på dokument längst ner på sidan. Ansök i god tid före renoveringen då styrelsen behandlar ansökan på nästkommande styrelsemötet som hålls månadsvis. Medlemmen skall på egen bekostnad förse styrelsen med handlingar som krävs för styrelsens beslut.

Vid tveksamhet eller frågor kontakta styrelsen.

   

Tider för renovering

Renoveringsarbeten som låter ut till grannar får genomföras vardagar 08:00 - 19:00 och helger samt helgdagar 10:00 - 18:00.
Sätt gärna upp en lapp med vad, när och hur dina grannar kan komma att påverkas.

   

Betongen

Att bila eller borra i väggar, golv, tak eller någonting av betong måste göras med största uppmärksamhet och försiktighet.
Det ligger fullt med vattenrör och värmerör i golv och väggar och vi har haft problem med sönderborrade rör likaledes som på andra gårdar.

   

Badrum

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).        

Köksfläkt och Ventilation

Ska ni renovera köket och vill byta spisfläkt är det viktigt att kontrollera att man köper rätt typ av fläkt/kåpa. Installeras en fläkt som inte godkänts av styrelsen kan man bli tvungen att byta ut den på egen bekostnad då en ej kompatibel fläkt kan förstöra husens ventilation och dess motorer.

Höghusen är försedda med till- och frånluftssystem med värmeväxlare (s.k. FTX) med gemensamma fläktar på vinden. Boende får därför inte installera en motordriven köksfläkt som ansluts till ventilationskanalen. Det skulle innebära att matoset trycks ut i kanalen och vidare in till grannarna. Det skullle också innebära att föreningen får underkänt vid obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Ventilationssystemet är balanserat så att den totala mängden luft i lägenheten byts ut ungefär en gång/timme. Använd luft förs ut genom ventiler i kök, badrum och klädkammare.
Inställning av ventiler får inte ändras och inte täckas över.

Kompatibla fläktar i höghusen är tex Frankes fläktar med modellnummer xxxxx-10. 
   

Låghusen är försedda med ett frånluftssystem.
Varje lägenhet har en egen frånluftsfläkt (av typen kanalfläkt, på kallvinden) som suger ut dålig luft via ventiler i kök, toalett, badrum samt klädkammare. Tilluft tas in via springventiler i fönsterkarmar och vädringsluckor. Springventilerna ska hållas rena från damm och smuts.

Ventilationskåpan över spisen i låghusen är kopplad till forcering av fläkten (fläktvarvet ökar med kraftigare utsug som följd). Om spiskåpan byts måste den nya vara försedd med samma typ av forceringsmöjlighet.

Fläktkåpan skall ha funktion att reglera hastigheten i 3 steg där motorn aldrig stängs av.

Kompatibla fläktar i höghusen är tex Frankes fläktar med modellnummer xxxxx-10.

Om man byter till fel typ av fläkt slutar ventilationen att fungera i hela lägenheten.

Steg 1 = 100 Volt till fläktmotorn
Steg 2 = 130 Volt till fläktmotorn
Steg 3 = 220 Volt till fläktmotorn.

ELON på Nynäsvägen har bra koll på Dalens fläktar. Fråga efter Björn. Boende på Pärongården har dessutom 10% rabatt.

Men jämna intervall måste föreningen genomföra OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll), går den besiktningen inte igenom pga någon bytt fläkt eller dylikt får den lägenheten ett åläggande om rättelse, dvs ordna felet på egen bekostnad så att ventilationen fungerar igen.

   

VVS

Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person och ska följa föreskrifterna för Säker Vatten. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Om du vill flytta eller ta bort element (radiator) kontakta styrelsen.

   

Balkonginglasning

Är du intresserad av att glasa in er balkong. Läs vidare här för regler och förhållningssätt kring det.

  

Dalen är grönklassat

Hela bostadsområdet Dalen har en viss grad av "k-märkning", som det hette tidigare - numera heter det klassificering, och Dalen är grönklassat. De flesta förändringar på utsidan av lägenheten är därför inte tillåtna. Det gäller till exempel målning av fönster på utsidan och byte av ytterdörr. Kontakta styrelsen om du har frågor om detta eller läs mer här.

   

Ritningar

Ritningar finns för alla lägenheter att ladda ner på din medlemssida i inloggat läge.

    
         

PDF-fil, 133.44 kB