Besiktningar och försäkringar

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

    

Behövs det tecknas några extra försäkringar för boende när ett stambyte ska utföras?

Nej, här kommer det att ge ett fullgott skydd med den vanliga hemförsäkringen. Om du inte redan har en hemförsäkring ska detta naturligtvis alltid tecknas innan ett stambyte. Dock kommer detta vara något som alltid ska tecknas så fort någon flyttar in i ett hus eller en lägenhet.

Något du bör göra är att kontakta ditt försäkringsbolag så att de känner till att det ska ske ett stambyte i huset. Vissa gånger kan det faktiskt vara så att din hemförsäkring inte gäller om meddelande inte skett innan en skada, förlust eller stöld uppstått.

   

Täcker fastighetsförsäkringen ett stambyte och andra renoveringar?

När en entreprenör anlitas och ett kontrakt om att denne ska utföra olika arbeten och renoveringar på en fastighet, kommer aldrig fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar att behöva tänka på om deras försäkringsskydd gäller.

Här är det entreprenörens försäkringar som gäller. Under det arbete som utförs är entreprenören ansvarig för de skador och de fel som kan uppstå som kan kopplas till de olika arbeten som utförts.

   

Har entreprenören egna försäkringar som täcker eventuella skador vid stambyte?

Den totalentreprenör samt alla eventuella underentreprenörer måste inneha alla de egna försäkringar som kan behövas för att kunna utföra de olika arbeten som ingår i ett stambyte.

Här är det alltid entreprenörens försäkringar som ska gå in och täcka alla de fel och skador på fastigheten som kan härledas till stambytet eller det arbete som utförs under stambytet.

   

Vilka försäkringar finns det på ett avslutat och utfört stambyte?

Här handlar det inte om några försäkringar på ett utfört och avslutat stambyte. När allt är klart och en slutbesiktning har utförts och godkänts, handlar det om att det ska finnas en garanti. Helt givet finns det en viss automatisk garanti efter ett stambyte.

Hur som helst finns det inget som talar om hur lång denna ska vara. Detta är då också något som ska finnas med i det kontrakt som tecknas mellan uppdragsgivare och entreprenör innan stambytet påbörjas.

   

Vilka besiktningar utförs innan, under och efter ett stambyte?

Innan ett stambyte kan påbörjas ska en så kallad förbesiktning utföras. Detta handlar om att upptäcka och dokumentera alla de olika skador som kan finnas i lägenheter och den övriga fastigheten så att inte entreprenören kan ställas till svars för dessa efter att arbetet påbörjats eller avslutats.

Efter att ett stambyte har slutförts kommer en slutbesiktning att göra. Denna är till för att upptäcka alla de fel och brister som kan finnas efter ett utfört stambyte. För att en slutbesiktning ska kunna godkännas måste det saknas fel, eller de fel som påträffas åtgärdas innan godkännande.

Många gånger kommer det även att ha avtalats en garanti på ett stambyte. Om denna exempelvis är på två år, kommer det också att utföras en garantibesiktning innan denna tid har gått ut. Detta är återigen för att kunna fastställa att allt är som det ska, och att det inte finns några uppkomna skador som kan kopplas till själva stambytet.

   

Vilka kan medverka vid olika besiktningar kopplade till stambytet?

Vid de olika besiktningarna som har samband med stambytet kan alla berörde parter medverka. Detta betyder då givetvis bostadsrättsförening och fastighetsägare samt även entreprenören. Här handlar det dock också om att allt från hyresgäster till lägenhetsinnehavare kan vara med och ha synpunkter och åsikter.

   

Sker både en förbesiktning och en slutbesiktning?

Ja, vid ett stambyte sker det alltid en förbesiktning för att kunna dokumentera det skick och de eventuella skador som redan fanns på fastigheten och de lägenheter som befinner sig i den innan stambytet påbörjas.

Också en slutbesiktning kommer alltid att göras, då detta är föreskrivet i bygglagen. Vid både förbesiktning och slutbesiktning kan allt från ägare, till entreprenör samt hyresgäster vara med.

   

Varför utförs en förbesiktning av lägenheten?

En förbesiktning av alla lägenheter görs för att fastställa alla de fel och skador som fanns innan stambytet påbörjades. Detta för att det inte ska vara möjligt för någon att kräva ersättning fel de fel och brister som uppkommit utan koppling till stambytesprocessen.

   

Vad är en slutbesiktning?

En slutbesiktning efter att ett stambyte har avslutats i en fastighet eller ett bostadsområde, är i allmänhet det som avslutar hela stambytesprocessen. Här kontrolleras så att alla byggregler har följts och att allt håller den kvalitet och det skick samt den standard som avtalats i kontrakt mellan uppdragsgivare och entreprenör.

Om några fel påträffas måste dessa åtgärdas innan en ny besiktning kan utföras. Först när allt passerar en besiktning kan stambytet godkännas och avslutas.

  

Vad är en Garantibesiktning?

En garantibesiktning är en extra besiktning som sker innan den garantitid för stambytet som avtalats enligt kontrakt har gått ut. Här fungerar den som en extra slutbesiktning samt som en kontroll att allt det som godkändes verkligen har hållit den kvalitet som utlovats och godkänts i slutbesiktningen.

Om några fel och brister som kan härledas till stambytet påträffas, kommer även här entreprenören vara skyldigt att åtgärda dessa innan samarbetet kan avslutas mellan uppdragsgivare och entreprenör.

    

Varför är det viktigt att inspektera och utföra besiktningar i samband med ett stambyte?

Inspektioner och besiktningar är något som sker inom alla projekt rörande bygg och anläggning. En del av dessa besiktningar måste enligt lag utföras för att fastställa den lagstadgade säkerhet och kvalitet som måste finnas.

Andra kommer att vara till för att öka skyddet för uppdragsgivaren, så att denna får det arbete, standard och kvalitet som avtalats i byggkontraktet.