Miljöansvaret vid stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

   

Vem har miljöansvaret under den tid som ett stambyte utförs?

Vid alla stambyten som utförs och ska utföras, är det den kontraktsbundna entreprenören som har miljöansvar för ett stambyte. Här brukar det också utses en speciell person som tar på sig att kontrollera så att alla de regler, lagar och föreskrifter som finns gällande miljöansvar följs.

    

Vilka miljöregler gäller under ett stambyte?

De miljöregler och den miljöbedömning som används inom bygg och anläggningsbranschen bygger naturligtvis på miljöbalken. Efter detta har alltid alla entreprenörer och andra moderna företag en miljöpolicy de alltid försöker efterfölja. Detta för att leva upp till dagens krav från kunder och konsumenter.

Utöver detta finns ett miljöbedömningssystem som kallas för BASTA vilket används för att bedöma de produkter som används så att de uppfyller kraven av att vara giftfria och främjar till ett hållbart byggande. Sedan finns det en rad regler uppsatta av IVL Svenska Miljöinstitutet samt Sveriges Byggindustrier.

En del av de regler som finns är rekommendationer medan andra är lagstadgade. Här är det viktiga att välja en entreprenör som verkligen tar sitt miljöansvar och kan stå får ett hållbart projekt baserade på godkända material.

    

Vad händer om föreskrifter och regler inte följs under stambytet?

När uppställa miljökrav, regler, lagar och föreskrifter som hanterar vad som är tillåtet och förbjudet inte följs, är detta i huvudsak något som blir ett mål för miljö-nämnden på den ort det gäller, vilka förlitar sig på det som står i miljöbalken när de gör sin bedömning.

I och med att det är entreprenören som har det stora miljöansvaret vid stambyte, är det då också denne som får ta tag i och klara upp detta problem. Här kan det betyda allt från böter till att åtal mot entreprenören läggs.

   

Kan boende och lägenhetsinnehavare medverka till en bättre miljöpolicy?

Ja, genom att vara de som fullföljer sina normala åtaganden som ansvarsfulla medborgare. I övriga är det inget de kan göra för att hjälpa varken fastighetsägare, förening eller entreprenör med de olika miljöaspekter som måste tas hänsyn till vid ett stambyte.

   

Kan bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren ställas under något miljöansvar i samband med ett stambyte?

Nej, inte något högre miljöansvar än de redan har som fastighetsägare och förening vilka handlar med lägenheter och byggnader. Här är det alltid entreprenören som har det stora miljöansvaret under stambytet.

Det som gäller är exempelvis att använda miljövänliga och godkända metoder vid stambyte, såväl som att använda godkända material.