Generella frågor och svar stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifika för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

    

Vad är stammar/rörstammar?

Det som kallas för stammar, eller rörstammar, är de större vertikala rören i en fastighet, till vilka de mindre vattenrören och vattenledningarna har kopplats och anslutits till. Med andra ord alla de vertikala rör som leder från och till de olika lägenheterna i fastigheten och ansluter till de större vatten och avloppsrören.

Vilka vattenrör och avloppsrör brukar generellt bytas ut vid ett stambyte?

Eftersom projektets namn heter stambyte är det då helt naturligt att alla vertikala rörstammar för kranvatten och avloppsvatten byts ut vid ett stambyte. Dock brukar i de allra flesta fall också alla andra mindre vattenrör och vattenledningar samt avloppsrör även bytas ut vid ett komplett stambyte.

Vilka tecken finns det som påvisar att det är dags för ett stambyte?

Detta kommer att synas via tecken på problem med rör och stammar i form av stopp eller regelbundna läckage. Om dessa problem ökar kraftigt kan det vara ett tecken på ett behov av stambyte. När det gått över 30 år sedan det senaste stambytet utfördes på fastigheten, ökar riskerna markant.

Här är det då dags att ha en större kontroll på det kompletta rörsystemet. I mångt och mycket går det hela ut på kostnadseffektivitet. Vänta aldrig tills de stora läckagen visar sig, då detta kan vara något som blir mycket dyrare.

Vad är skillnaden mellan stambyte och stamrenovering (relining)?

Detta är precis vad betydelsen av orden talar för. Vid ett stambyte kommer alla stammar och vattenrör samt avloppsrör att bytas ut i en fastighet, vilket gör att allt blir nytt och fräscht. Relining som också kallas för stamrenovering, betyder att de gamla rören sitter kvar och renoveras.

Detta sker genom att skapa en ny beläggning och insida på alla rör, vilket kan ge 10-20 års längre livslängd. Relining är dock inte något som kan ta bort behovet av ett stambyte, utan bara skjuta det på framtiden ett antal år.

Hur vet du om det bästa valet är relining eller komplett stambyte?

Naturligtvis kommer många att se till kostnader när det handlar om att renovera, eller göra stora ingrepp i en fastighet. Dock handlar det också om att inte vara dum snål. Hur som helst kommer valet av relining att vara mycket billigare än det stora stambytet, samt att det också tar mycket mindre tid och inte alls är något stort ingrepp i fastigheten.

I och med att relining aldrig kan ersätta ett stambyte, bör man alltid stambyta en fastighet om kapitalet och tiden till detta finns. Om kapital eller tid saknas kan relining vara ett bra alternativ som ser till att hålla fastigheten fri från skador och funktionsduglig i ytterligare ett antal år.

Vad är det exakt som händer inför och under ett stambyte?

Det första som händer är att en fastighetskonsult eller en arkitekt ser över huset och mäter upp lägenheterna. Det ska också utföras en bygganmälan. Det kommer att skapas relationsritningar för att ha total kunskap om fastighetens planlösningar. Utöver detta måste alla toaletter och badrum besiktigas för att skador, läge och standard ska kunna bedömas och behandlas.

Efter detta börjar projektering, där ritningarna blir en så kallad ramhandling. Under denna tid finns det möjligheter att komma med egna önskemål och påverka det slutgiltiga utseendet av sitt nya badrum. Även valet att bygga ut/bygga om toaletter till badrum kan göras i detta skede. Rörande planering och projektering kan detta ta mellan 30-60 veckor att hantera. I detta inkluderas också bygganmälan samt upphandlingsprocessen inför ett stambyte.

När allt väl är klart för start kommer hantverkarna och alla byggarbeten påbörjas. Här tas hål upp i golv och väggar, medan vissa väggar rivs, för att frilägga och resa de gamla rörstammarna. Efter detta sätts de nya stammarna på plats och allting återställs tillsammans de nödvändiga renoveringar som måste göras. När arbetet är slutfört kommer olika besiktningar samt en garantibesiktning att utföras.

Varför ska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar alltid anlita professionell konsulthjälp vid problem med vatten och avlopp i en eller flera fastigheter?

När det gäller viktiga saker som vatten och avlopp i fastigheter är detta något som vid fel beslut kan leda till stora kostnader. Det hela handlar om att alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste ta hjälp av en expert. I det fallet blir valet av en fastighetskonsult helt naturligt, då en person utan kunskap och erfarenhet inte kan avgöra hur stammar och rör i ett hus egentligen mår.

Fastighetskonsulten kontrollerar allt samt kommer med rekommendationer om vad som måste göras och vilka åtgärder som bör vidtagas. Här skapas en behovsanalys, vilken ligger till grund för alla förslag på vad som kan eller måste göras för att rätta till eventuella problem. Här kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar också få reda på vad allt detta innebär och vilka eventuella kostnader de står inför.

Den fastighetskonsult som anlitas kommer oftast från en av de stora entreprenörerna inom området stambyte, och kan även vara behjälplig med upphandling, val av entreprenör samt besiktning av fastigheten innan arbetet ska påbörjas.

Måste ett stambyte utföras i hela fastigheten på samma gång, eller finns det möjligheter att dela upp renoveringen på flera tillfällen?

I världen av stambyten är nästan allt möjligt. Här finns det något som kallas för partiellt stambyte, vilket gör att enbart en eller ett utvalt antal lägenheter kan stambytas. Utöver detta går det också att dela upp ett komplett stambyte i olika delar.

I det fallet byts vissa delar ut medan andra lämnas till ett senare skede. Vad som händer här är att det skapas mer jobb, vilket leder till att arbetet oftast tar längre tid och att det saknar den kostnadseffektivitet som ett komplett stambyte medför.

Du rekommenderas alltid att utföra ett komplett stambyte i hela fastigheten utan avbrott, för att få den bästa kvaliteten på jobbet och en optimal kostnadseffektivitet samt att du också sparar tid och skapar bättre trivsel för de boende.

Vad innebär det att spola fastighetens stammar (stamspolning)?

Stamspolning kan sägas vara en av de olika förebyggande underhållsåtgärder som kan göras för att en fastighets rörstammar ska hållas i trim under alla år.

Att spola fastighetens stammar innebär att samma sak som att högtrycks-tvätta bilen, men med mycket högre tryck. Här används högtrycksspolning som ser till att frigöra smuts och förebygga uppkomst av slam och stopp i fastighetens rörstammar.

Hur ofta bör stamspolning utföras för optimal livslängd på fastighetens stammar?

Faktum är att stamspolning inte alls behöver utföras ofta. En stamspolning sker generellt sett mellan vart 3:e till 5:e år, samt vid de tillfällen då detta är nödvändigt vid eventuellt stopp i rörsystemet.

Varför måste badrummen renoveras i samband med ett stambyte?

I de flesta fall, och rent generellt, måste alltid alla badrum i den berörda fastigheten som ska utföra ett stambyte renoveras. Detta med anledning av att väggar och golv måste brytas upp för att frilägga de vattenrör, vattenledningar, avloppsrör samt rörstammar som ska byts ut. Här förstörs då kakel och klinker, samt att även många toaletter och badrum har gamla handfat och toaletter som inte är kostnadseffektiva att installera på nytt.

I och med att det viktiga tätskiktet bryts, måste allt detta byggas upp på nytt för att följa de regler och den byggnorm som gäller för att fastighetens försäkringar ska gälla vid eventuella fel. I och med detta är det nästan omöjligt att komma ifrån en badrumsrenovering i samband med ett stambyte.

De undantag som finns är vid vissa tillfällen toaletter och badrum som nyligen genomgått en komplett renovering. Detta är dock något som avtalas i kontrakt efter att en företagskonsult besiktigat och kontrollerat att det inte påverkar stambytets kvalitetsgaranti att låta vissa badrum uteslutas från renovering.