Motioner

En motion är "förslag väckt av medlemmar av en beslutande församling", dvs en inlämnad motion ska alltid beslutas av stämman och det innebär att alla deltagare röstar för eller emot.

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. Rekommendationen är dock att inte motionera om sådant man kan skriva direkt till styrelsen om, dvs förslag av enklare karaktär, och sånt som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa. Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen löpande under året. Det sparar tid på årsstämman till förmån för diskussioner kring inlämnade motioner.

Enligt föreningens stadgar ska motioner till kommande årsstämma vara inlämnade senast 1 februari. Den finns inga regler på exakt hur en motion ska se ut, men se till att den håller sig inom en A4-sida. Det viktigaste för att den ska vara giltig är att den lämnas in underskriven med namn och datum. Du kan både maila eller lämna motionen i styrelsebrevlådan vid tvättstugan.

Styrelsen uppmanar att motionen skrivs enligt följande mall - detta för att det ska bli tydligt både för styrelsen och för medlemmarna vad de ska ta ställning till.

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.
 2. Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation.
 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning;
  - Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  - Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  - Beskriv eventuella möjligheter och hinder.
 4. Bedömning.
  Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
 5. Yrkande - Förslag till beslut
  Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
  Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
  Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.
 6. Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.
 7. Avslut med namn/medlemsnummer och datum.

Det finns inte mycket vägledning att hämta från lagstiftningen om hur styrelsen ska hantera motioner. Men det är styrelsens uppgift att läsa och kommentera de motioner som har kommit in. Styrelsen skriver sen ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. I kallelsen till stämman ska motionerna samt styrelsens kommentarer och förslag tydligt anges, antingen genom att man redogör för motionen eller så bifogas motionen.

Stadgarna