Praktiska frågor vid stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifika för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

    

Kan stambyte utföras med kvarboende?

Ja, du kan bo kvar i din lägenhet under ett stambyte. Förr i tiden var det helt naturligt att ett stambyte medförde att alla de boende i den berörda fastigheten evakuerades. Då handlade det om att sätta upp stora områden med baracker för hyresgästernas tillfälliga boende under tiden som stambyte pågick.

Idag är detta inte längre nödvändigt, utan numera utförs de allra flesta stambyten och andra renoveringar i en fastighet med kvarboende.

Stambyte med kvarboende innebär dock en rad olika mindre trivsamma och ibland komplicerade lösningar. Med det sagt passar kvarboende vid stambyte inte alls alla som bor i fastigheter som står inför ett stambyte.

Det jobbiga under det fysiska arbetet med ett stambyte, är att vatten och avlopp samt många gånger elen i fastigheten kommer att vara avstängt. Detta i samband med springet från hantverkare ut och in i lägenheten, samt allt buller och det damm samt den smuts ett stambyte medför kan vara påfrestande.

Dock kommer entreprenören och fastighetsägare att göra allt de kan för att göra det hela så enkelt, bekvämt och trivsamt som möjligt. Här kommer det att finnas speciella platser skapade för tvätt, dusch samt toalettbesök, såväl som diskhoar i eller i anslutning till fastigheten under tiden arbetet utförs. Många gånger finns det också eller skapas en samlingslokal för de boende, där de kan vistas under dagtid när arbetsplatsen är aktiv.

Att kvarboende inte passar alla står helt klart. Dock finns det också olika typer av stambyten såsom prefabstambyte eller kassettstambyte eller en relining, vilket betyder att arbetet inte innebär lika stor påfrestning och att det också går lite till mycket snabbare att utföra.

  

Erbjuds ersättningsboende vid stambytet?

Generellt sett erbjuds inte något ersättningsboende vid stambyte med dagens moderna metoder. I de allra flesta fall handlar det om att utföra stambyten med kvarboende. Hur som helst finns det fortfarande de som erbjuder dessa arbeten med ersättningsboende under tiden arbetet pågår. Givetvis finns det också en del fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som föredrar denna lösning och finns dom ekonomiska förutsättningarna för det är det varmt att rekommendera.

Som lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening, beslut om stambyte med kvarboende eller om ett stambyte med ersättningsbostad göras vid medlemsmöte angående detta projekt. För hyresgäster finns informationsmöten, där de kan yppa sina önskemål, men rätt och slätt är det fastighetsägaren som på egen hand tar det slutgiltiga beslutet.

Undantagsfall finns även i vissa fall för gamla, sjuka eller de med kraftiga allergier samt funktionsnedsättningar. Dessa kan i vissa fall tas hänsyn till och erbjudas tillfälliga ersättningsbostäder under ett stambytes fysiska arbetsperiod. Dock finns det inget som säger att varken bostadsrättsföreningen eller fastighetsägare är skyldiga att ta något ansvar gällande detta.

   

Kan en person med andningsbesvär, KOL, astma, damm-allergi eller andra allergiska eller respiratoriska besvär bo kvar under ett stambyte?

I och med att ett stambyte medför stora mängder damm och är mycket smutsigt, även om alla entreprenörer och hantverkare gör allt de kan för att städa och hålla rent efter sig. Ja, då kan det vara extra besvärligt för personer med allergier och eventuella andningsproblem. Samma sak gäller också vid rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar.

I detta fall måste alla sådana saker meddelas till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen i ett så tidigt skede som möjligt. Detta för att eventuella och möjliga extratjänster ska kunna beställas samt att entreprenören ska kunna förbereda arbetet och lösa de problem som finns på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

De som har damm allergi, astma eller KOL och inte erbjuds ersättningsboende av föreningen eller fastighetsägaren bör lämpligen finna ett ersättningsboende på egen hand. Detta då stambyten är mycket dammiga och detta kan vara allt från mindre trivsamt till att dödliga situationer kan uppstå.

   

Vad gör jag med en bebis/små barn vid ett stambyte?

När det gäller riktigt små barn, från nyfödda till 6 månader gamla kan det inte alls sägas att ett stambyte är en lämplig miljö att vistas i. Hur som helst finns det inga livshotande risker med ett stambyte med kvarboende tillsammans med mycket små barn. Här är det upp till alla föräldrar att ta sitt eget ansvar baserat på vad de anser vara bäst för barnet.

När det gäller barn i åldersgruppen 6 månader och uppåt brukar det gå ganska smidigt att inkludera dem i ett stambyte med kvarboende. Detta så länge det gäller friska barn utan några former av allergier eller andra respiratoriska nedsättningar som kan medföra ökade risker för ohälsa under stambytet.

Här får varje enskild förälder fundera på vad som de anser vara bäst, och ta med att ett stambyte medför massor av smuts, spring, material, damm och buller.

  

Är det möjligt för husdjur att bo kvar under den fysiska delen av ett stambyte?

Ja, det finns absolut inget hinder för att husdjur kan bo kvar under ett stambyte. Här är det upp till ägaren att se till djurens bästa. I de fall husdjur befinner sig i de lägenheter som det arbetas i under stambytet, är det fulla ansvaret för detta på ägaren. Här måste denne se till att varken djur eller de som arbetar åsamkas skada på grund av detta. Det bästa är att avgränsa ett område i lägenheten som också kan stängas eller låsas, där djuren får visats under den tid arbete pågår varje dag.

Tänk också på att skydda djuren under den tid som arbetet ligger i dvala under kvällar och helger, så att djuren inte skadas eller får i sig dammpartiklar eller blir smutsiga. Dessutom kommer bullernivån att kunna vara mycket störande och skrämmande för vissa djur.

   

Är det möjligt att utföra ett stambyte utan buller?

Nej, under den fysiska arbetet vid ett stambyte är det tyvärr nödvändigt med höga bullernivåer och mycket ljud. Detta berör särskilt den inledande fasen i arbetet då rivning samt bilning och resning av de gamla stammarna sker. Under årens lopp har tekniken bidragit till att de maskiner som används för mindre väsen under arbetet samt att arbetssätt har skapats för att minska buller. Hur som helst finns det inget som kan spräcka upp kakel och klinker sam golv och väggar gjorda av betong utan att ge ifrån sig störande ljud.

Rena stambyten är de som för mest oljud och buller, medan kassettstambyten och prefabstambyten låter mindre. En relining, stamrenovering, är det som helt naturligt för minst väsen av sig.

  

Varför måste stambyte vara så dammiga och smutsiga?

Tyvärr, är det inte heller här möjligt att utföra rena och dammfria stambyten. Genom att väggar, golv och ibland även tak rivs, sprids gipsdamm. Detta samtidigt som bilning av betongväggar och golv sprider betongdamm. Även här försöker entreprenörer och fastighetsägare att skydda de delar av lägenheterna som inte berörs av stambytet genom att installera damm-slussar och lägga ut skydds-papp.

Trots detta går det inte att stoppa spridning av damm och smuts till andra delar av lägenheten. Här gör hantverkarna och entreprenören dagliga städningar samt en byggstädning vid avslutat stambyte i lägenheten. Som boende får du ändå räkna med att göra en riktigt grovstädning på egen hand för att bli kvitt allt som spridit sig till alla delar i lägenheten.

  

Blir det rörigt i lägenheten under ett stambyte?

Ja, det blir rörigt. Detta med anledning av allt det damm och den smuts som ett stambyte medför, i kombination med att du måste flytta olika saker från berörda rum till de rum som inte berörs av stambytet. Många gånger bör du också ta ned värdefulla saker på väggar och i bokhyllor, då vibrationer annars kan medföra att dessa förstörs.

  

Hur fungerar nycklar och lås under ett stambyte?

Under den tid som ett stambyte utförs i fastigheten, kommer den anlitade totalentreprenören oftast att byta ut låset i dörren mot ett så kallat bygglås. Detta är delvis för att du ska slippa lämna ut dina nycklar till ditt normala lås i ytterdörren, samtidigt som det ska bli mindre kontroll av olika nycklar hos entreprenörens sida.

Du kommer normalt sett att få tre nycklar till detta lås under tiden. Om inte detta skulle vara tillräckligt ska du antingen kontakta fastighetsägaren eller din bostadsförening så dessa får lösa detta med flera nycklar till dig. Vid vissa tillfällen blir du hänvisad till att kontakta projektansvarig, eller entreprenören för att tilldelas dina extranycklar.

Detta är bara en tillfällig lösning under den tid som den fysiska arbetsdelen av stambytet på går. Hantverkarna är skyldiga att alltid se till att dörren är låst både vid arbete i lägenheten samt de gånger de lämnar den. De är också skyldiga att alltid hålla uppsikt när dörren är öppen för transporter av olika material som härrör till stambytet. Du ska också alltid låsa dörren när du lämnar lägenheten så inga obehöriga kan få tillträde till denna.

Om inget annat har avtalats kommer bygglåset, (polislås), att tas bort när arbetet är slutfört. Ditt gamla lås kommer då att återmonteras och du kommer i framtiden att använda de gamla nycklar du brukade innan stambytet påbörjades.

  

Vad behöver du som boende förbereda inför ett kommande stambyte?

Det som automatiskt åligger dig som boende i en lägenhet som ska stambytas, är att rensa under och plocka bort dina ägodelar och möbler för att skapa fri passage. Detta om inget annat avtalats och informerats om på ett av de informationsmöten som föregår ett stambytes fysiska arbetsdel.

Även om entreprenören vid ett stambyte sätter upp damm-slussar och lägger ut skydds-plast samt papp på de ytor som berörs av stambytet, så kommer du som boende att kunna sätta upp ytterligare skydd. Här tillhandahåller fastighetsägaren eller entreprenören plats och material för detta, vilket medföra att du kan skydda alla dina ägodelar och möbler även i de rum som inte beröras av stambytet.

Utöver detta bör du flytta alla dina värdefulla ägodelar och de du är rädd om till säkra utrymmen i lägenheten där hantverkarna inte befinner sig.

   

Vad kan göras för att skydda möbler och andra ägodelar under ett stambyte?

Gällande möbler i de utrymmen som berörs av stambytet ska de flyttas till andra rum som inte berörs. De värdefulla ägodelar du har och det du är rädd om ska alltid placeras på säkra platser som hantverkarna och arbetet inte har tillgång till.

När det gäller skydd mot damm och smuts, kommer fastighetsägaren eller entreprenören oftast att tillhandahålla material i form av plast, papp och tejp, så att du själv kan utföra täckning av möbler och ägodelar vid sidan av det skydd entreprenören sätter upp.

  

Fungerar toalett, dusch, kranvatten samt avlopp som vanligt under stambytet?

Detta är just hela grejen med ett stambyte. Detta medföra att vatten och avlopp stängs av, då ett normalt stambyte ser allt från rörstammarna till mindre vattenrör och avloppsrör samt vattenledningar bytas ut på samma gång. Detta betyder i klartext att när stambytesprocessen når din lägenhet, så kommer du under den tid denna del av arbetet tar inte kunna använda toaletter, dusch eller någon form av vatten i lägenheten.

Det normala är också att det läggs ett förbud på att använda avloppet under denna tid. Brott mot detta förbud kan leda till att lägenhetsinnehavaren eller hyresgästen själv får bekosta eventuella skador uppkomna av denna ovarsamhet.

Utöver detta kommer det också att finnas andra aviserade avstängningar rörande vatten och avlopp under stambytet. Detta är då när huvudstammar och alla stammar i källare byts ut. Med andra ord kommer det finnas många olika tidpunkter under ett stambyte som vatten och avlopp inte är tillgängligt utöver den tid då stambytesprocessen berör din lägenhet.

Här är det upp till fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen samt entreprenören att vid planeringen av stambytet bestämma vilken eller vilka parter som ska tillhandahålla de nödvändiga lösningarna för vatten och avlopp under det fysiska arbetet i stambytesprocessen.

Toalett och dusch: Här kommer det att finns tillfälliga toaletter uppsatta i fastigheten eller i närhet till denna. Det kan också vara tal om en genomsamhetslokal som det kommer att hänvisas till.

Det hela beror precis på förutsättningarna och hur stor fastigheten som ska stambytas är. För rörelsehindrade kan även typer av toaletter som kan placeras i lägenheterna erbjudas av vissa entreprenörer.

Tvättmaskiner: Även här kommer det att skapas en tillfällig plats för detta om det inte redan finns en separat tvättstuga för detta i normala fall.

Diskhoar: Också detta kommer att finnas på en tillfälligt skapad plats för att inget av det som du normalt utför i hemmet ska bli omöjligt.

Vid vissa stambyten finns det också vatten och avlopp i delar av lägenheterna som är under stambyte, eller i de som eventuellt står tomma. Detta är dock inte alls så vanligt då det medför både en fördyrande stambytesprocess, samtidigt som det också medför att stambytet tar längre tid.    

    

Vilka alternativa lösningar finns för toalett, dusch och kranvatten under stambytet?

Vid ett stambyte med kvarboende kommer det alltid att erbjudas alternativa lösningar för tillgång till tvättmaskiner, rent kranvatten, avlopp, toalett och dusch. Här är det vanligast att detta befinner sig i nära anslutning till fastigheten som stambytet sker i.

Detta kan då vara i tillfälliga baracker eller i redan befintliga gemensamhetslokaler. I vissa fall finns diskhoar och toaletter även i fastigheten under tiden för stambytets genomförande.

I och med att det finns många gamla och rörelsehindrade brukar det också gå att få hjälp från entreprenören med engångstoaletter som kan placeras direkt i ett annat rum i lägenheten.

   

Vart ska du vända dig med frågor innan, under och efter ett stambyte?

Innan stambytet kommer igång, kommer du under den långa planeringsprocessen för detta projekt att få information via hemsida, flygblad och informationsmöten. Under dessa får du oftast all den information som krävs för att du ska vara på det klara med allt under stambytets gång. Du får också reda på vem som är projektansvarig samt vilken entreprenör som ska utföra stambytet.

Om du då under stambytet skulle ha några invändningar, önskemål eller frågor kommer det i första hand vara projektledaren som du ska uppta en kontakt med. Många gånger kommer du även att kunna tillfråga entreprenören om de praktiska delar som berör stambytet i din lägenhet.

Ibland handlar det om stora fastighetsägare och hela bostadsområden. I det fallet brukar det finnas en kundcentral för hyresgästerna, vilket i så fall är det första du ska kontakta med dina spörsmål.

   

Är det möjligt att planera exakt tid för när enstaka lägenheter berörs och när hantverkare kommer att vara i enskilda lägenheter?

I detta fall handlar det många gånger om att inte behöva bli störd i onödan rörande privatlivet. Tyvärr, kommer detta vara mycket svårt att genomföra. När det gäller den privata delen av livet, går det dock att skärma av delar av lägenheten som hantverkarna då inte kommer att ha tillgång till. Rörande springet ut och in i lägenheten går det normalt sett inte att kontrollera detta. Här är det också som regel att entreprenören tillfälligt byter ut låset på ytterdörren till lägenheten, vilket gör att hantverkarna får full tillgång att fritt utföra sitt arbete.

Under den tid som stambytet pågår i din lägenhet är det därför inte möjligt att bestämma när de ska vara där eller inte under de uppsatta arbetstiderna. Om du av någon anledning har behov av av vara ostörd någon dag, brukar detta dock kunna gå att avtala med entreprenören eller projektledaren för stambytet.

Handlar din fråga om det går att planera när själva stambytet ska utföras i just din lägenhet, så kommer detta att vara lite enklare. Här går det i så fall oftast att få reda på, mellan tummen och pekfingret, vilka veckor arbetet ska utföras i de specifika lägenheterna.

   

Påverkar ett stambyte de boendes källarförråd och vindsutrymmen?

Oftast påverkas inte källarförråden av ett stambyte. Normalt sett brukar det med ganska exakt precision gå att bestämma var stammarna går i källaren, vilka också oftast brukar gå på andra platser än de som källarförråden är förlagda till.

Om stammarna ändå ligger på samma plats som förråden, kommer enbart vissa förråd att påverkas av detta. Om du skulle vara en av dessa kommer du att delges särskild information om detta. Du kommer också att få hjälp med tillfällig magasinering under den tid som arbetet pågår.

Normalt sett påverkas inte vindsutrymmen då dessa finns, med anledning av att stammarna normalt sett inte dragit upp till detta plan. Om det är så att det finns en planering som säger att vinden ska byggas om till vindsvåning, så kommer dock alla att få tömma sina förråd och följa de beslut om detta som tagits i projektplanen och under planeringen av stambytet.

   

Kan köket användas för matlagning under ett stambyte?

Helt naturligt kommer det att bli svårare och mera krångligt att använda alla de funktioner utöver vatten och avlopp som finns i en lägenhet under ett stambyte. Hur som helst kommer köket oftast inte att rivas, utan kommer att kunna användas på ett lite mera begränsat sätt. Du kommer oftast att kunna laga mat, men inte kunna använda varken vatten eller avlopp.

Hur som helst sker även stambytet i köket, vilket medför damm och smuts. I det fall du vill använda köket för matlagning under stambytet i din lägenhet rekommenderas du göra detta innan det dagliga arbetet påbörjas och efter arbetsdagens slut.

Observera också att alla inte kommer att kunna använda sitt kök. Här handlar det helt och hållet om vilka renoveringar som ska utföras i samband med stambytet. Är det då så att köksutrustning ska bytas ut och en helrenovering av köket ska utföras, så kommer detta naturligtvis att sätta käppar i hjulet för bruk av köket.

Ett annat exempel på obrukbart kök är om även elinstallationer ska bytas ut i samband med stambyte. I undantagsfall kan det också vara så att enbart ett rent stambyte medför total förlust av alla funktioner i ett kök.

   

Kommer rörledningar i badrummet att dras på samma sätt som tidigare?

Idag finns det klara och tydliga regler rörande hur ett badrum måste renoveras och vad som är tillåtet samt vad som är förbjudet. Med detta regelverk till grund kommer i de fall installationer som mynnade ut genom utrymmets våt-zon att förändras. Här kommer då dessa vattenledningar istället att delvis och vid möjlighet förläggas till taket istället för, som tidigare, vid golvet.